Programy wymiany studenckiej

Każdy student WH ma prawo odbyć część swoich studiów za granicą (jeden wyjazd może trwać od 3 do 12 miesięcy). Przedmioty, które zaliczy podczas wyjazdu, zostaną mu przepisane zgodnie z decyzją koordynatora, tak aby po powrocie mógł przystąpić do kolejnego semestru studiów, bez różnic programowych lub z jak najmniejszą ich liczbą. Studenci wyjeżdżający otrzymują dofinansowanie, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium (do 500 euro). Aby wyjechać trzeba przejść kilka formalności, ale na pewno warto.

KROK PO KROKU (co zrobić aby wyjechać w roku akademickim 2016/2017)

Krok pierwszy: Wybranie uczelni docelowej – Student wybiera uczelnię (LINK), wypełnia wniosek (LINK) oraz uzyskuje zaświadczenie (z dziekanatu) o średniej ocen z ostatniego semestru. Do wniosku można (ale nie jest to konieczne) załączyć dokumenty o szczególnych osiągnięciach – np. aktywności społecznej, naukowej itp. Może dać to 0,5 pkt do rankingu.

Krok drugi: Przekazanie kompletu dokumentów (do 24 marca 2016 r.) koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje ich poprawność. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, koordynator sporządza protokół kwalifikacyjny, który trafi następnie do Działu Spraw Międzynarodowych US. Koordynatorem wydziałowym jest dr Luiza Wojnicz (luiza.wojnicz@gmail.com). Dokumenty można złożyć bezpośrednio w jej gabinecie (s.37) lub w sekretariacie Instytutu Politologii i Europeistyki (s.002). Studenci Instytutu Pedagogiki mogą złożyć dokumenty u swojego koordynatora kierunkowego – dra Jacka Moroza, który przekaże je koordynatorowi wydziałowemu.

Krok trzeci: (zazwyczaj kwiecień-maj) Dział Spraw Międzynarodowych US kontaktuje się osobiście z zainteresowanym studentem w celu odbycia weryfikacji językowej – test z języka obcego, który został określony w umowie (zazwyczaj jest to język angielski, a wymagany poziom to B1 – zbliżony do matury na poziomie podstawowym).

Krok czwarty: (zazwyczaj kwiecień-maj) Po uzyskaniu kwalifikacji, Dział Spraw Międzynarodowych wysyła studentowi kilka koniecznych informacji, z których najważniejsze to:
A.) Jak dokonać zgłoszenia w uczelni partnerskiej (do której wyjeżdżamy),
B.) Formularz porozumienia o programie studiów (tzw. Learning Agreement) – tutaj pomoże wam koordynator kierunkowy (dane na dole strony), określicie w nim jakie przedmioty będziecie studiować za granicą zamiast tych, które są w programie waszych normalnych studiów.
C.) Formularz podania do władz wydziału – dziekan musi wyrazić zgodę (może odmówić, np. jeżeli student ma spore zaległości i kilka niezaliczonych przedmiotów z poprzednich lat lub jest to np. ostatni semestr studiów).

Krok piąty: Podpisanie umowy stypendialnej. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty na rachunek bankowy. Załącznikiem umowy jest zatwierdzone Porozumienie o programie studiów.

KTO ZA TO PŁACI?

Studenci wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.
500 euro  Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
400 euro   Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
300 euro   Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

Kompletne informacje na temat studiów za granicą na stronie Działu Spraw Międzynarodowych >>>

Możliwe są także wyjazdy na praktykę >>> (na co najmniej 2 miesiące – można zrealizować za granicą w takich miejscach jak np.: instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe i in.)


KONTAKT

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY
dr Luiza Wojnicz, luiza.wojnicz@gmail.com

KOORDYNATORZY KIERUNKOWI (w nawiasie odpowiednie kierunki):
• dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, prof. US (Archeologia, Historia, Stosunki międzynarodowe, Studia nad wojną i wojskowością, Media i cywilizacja), trembowla@wp.pl
• dr Mateusz Smolaga (Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Europeistyka, Politologia, Polityka społeczna, Management Instytucji Publicznych i Public Relations), mateusz.smolaga@yahoo.pl
• dr Wioletta Bryniewicz (Etnologia, Etnoregionalistyka świata, Mediacja Międzykulturowa, Socjologia, Filozofia, Kognitywistyka komunikacji), wioleta.pl@vp.pl
• dr Jacek Moroz (Pedagogika, Pedagogika specjalna, Praca socjalna), jacekmoroz@wp.pl
• dr Elżbieta Pieńkowska (Psychologia), epienkowska@wp.pl

Pliki do pobrania

O programie
Program MOST jest systemem mobilności studentów pozwalającym jego uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. W chwili obecnej w programie uczestniczy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (link: https://most.uka.uw.edu.pl/), gdzie również znajduje się regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt osób zajmujących się MOSTem w poszczególnych uczelniach.
Warunki uczestnictwa
Należy mieć zaliczony drugi semestr studiów jednolitych magisterskich lub studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia możliwość wyjazdu zapewnia dopiero zaliczenie pierwszego semestru studiów. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego wyjazd.
Jak aplikować?
Aplikacja na program MOST jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, uzupełnić wymagane dane, wybrać uczelnię oraz kierunek, na którym chcielibyśmy studiować. Następnie należy wydrukować wypełniony kwestionariusz i udać się do właściwego Dziekana w celu uzyskania zgody na wyjazd. Po uzyskaniu zgody Dziekana należy przynieść podpisany przez niego kwestionariusz do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego pok 116 – Koordynatorem Programu MOST jest Pani Małgorzata  Dąbrowska. Sprawdzony wniosek przekazany zostanie Prorektorowi ds. Studenckich do zatwierdzenia, a następnie wprowadzony przez Koordynatora do systemu IRK MOST. Masz na to czas do 15 maja jeśli jedziesz na semestr zimowy lub cały rok akademicki i do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni. Teraz pozostaje tylko czekać. O przyznaniu miejsc zadecyduje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia.
Co dalej?
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej należy sporządzić indywidualny program studiów tzw. „porozumienie o programie zajęć” – pomogą Ci w tym wydziałowi i kierunkowi koordynatorzy, których listę znajdziesz tutaj. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu MOST dostępnym na stronach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Należy jednak pamiętać, że suma punktów ECTS wybranych przedmiotów nie może być mniejsza niż 30 punktów. Z zatwierdzonym przez odpowiedniego Dziekana porozumieniem udajemy się na uczelnię przyjmującą. Przed wyjazdem dobrze jest się skontaktować z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości zakwaterowania w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.
Zakończenie
Do egzaminów z danych przedmiotów na uczelnie przyjmującej przystępujesz z kartą egzaminacyjną i wykazem zaliczeń. Potwierdzenie zaliczeń uzyskasz od odpowiedniego Dziekana na uczelni przyjmującej i z nim oraz kopią karty egzaminacyjnej udasz się na uczelnię macierzystą, gdzie zaliczenie zostanie potwierdzone przez Dziekana. Uzyskasz również Certyfikat uczestnictwa w Programie MOST od uczelni przyjmującej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć na strony Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
Regulamin Programu MOST
KONTAKT
W najważniejszych kwestiach, w tym w celu zakwaterowania, proszę kontaktować się z koordynatorem ogólnouczelnianym – Małgorzatą Dąbrowską  malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl. Dział Spraw Studenckich, pok. 116, al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin, tel. 91 444 11 90, fax 91 444 11 98
Koordynatorzy na Wydziale Humanistycznym
• Koordynator Wydziałowy: dr Tomasz Czapiewski, e-mail: tomekczapiewski@gmail.com
• Archeologia: dr Mikołaj Urbanowski, e-mail: m.urbanowski@univ.szczecin.pl, webarcheo@poczta.onet.pl
• Bezpieczeństwo narodowe: dr hab. Grzegorz Ciechanowski, e-mail: gc57@op.pl
• Bezpieczeństwo wewnętrzne: mgr Sylwia Serwońska, e-mail: sylwiaserwonska@wp.pl
• Etnologia: dr Natalia Maksymowicz- Maciata, e-mail: info@explorer-glob.pl
• Europeistyka: dr Monika Potkańska, e-mail: m.potkanska@wp.pl
• Filozofia: mgr Michał Sokolski, e-mail: morthold@interia.pl
• Historia: dr Agnieszka Gut, e-mail: agnieszka_gut@wp.pl
• Mediacja Międzykulturowa: dr Ewa Kochan, e-mail: filozof@univ.szczecin.pl
• Pedagogika specjalna: dr Irena Ramik-Mażewska, e-mail: mazewska@wp.pl
• Pedagogika: dr Małgorzata Kunicka, e-mail: mkunicka@op.pl
• Politologia: dr Luiza Wojnicz, e-mail: luiza.wojnicz@gmail.com
• Polityka społeczna: dr Fuad Jomma, e-mail: fuad@gazeta.pl
• Praca socjalna: dr Ilona Kość, e-mail: ilona.us@poczta.fm
• Psychologia: dr Elżbieta Pieńkowska, e-mail: epienkowska@wp.pl
• Socjologia: dr Wioleta Bryniewicz, e-mail: wioleta.pl@vp.pl
• Stosunki międzynarodowe: dr hab. Agnieszka Chlebowska, e-mail: agnieszka_chlebowska@wp.pl