Praktyki zawodowe

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   zobligowany  jest do odbycia w czasie studiów  bezpłatnej praktyki zawodowej w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów. Praktyki realizowane są w instytucjach związanych z przyszłą pracą zawodową absolwenta, zgodną  z kierunkiem studiów. Student na czas odbywania praktyki zawodowej ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za sprawowanie opieki merytorycznej nad przebiegiem  praktyki zawodowej w wybranej przez studenta instytucji jest opiekun wyznaczony przez instytucję przyjmującą studenta, natomiast ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego  przebieg praktyki nadzoruje opiekun praktyk wyznaczony dla określonego kierunku studiów.

Wszelkie ustalenia związane z odbyciem  praktyki zawodowej winny być konsultowane  z opiekunem praktyk. Na stronach każdego instytutu dostępne są wymagane  dokumenty, które powinny być podpisane przez opiekuna zanim zostaną dostarczone do instytucji,  w której  student będzie odbywał  praktykę zawodową.  Zaliczenie praktyki zawodowej następuje w wyniku oceny dokonanej przez obu opiekunów praktyk i na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Student jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów i rozliczyć się z przebiegu praktyki zawodowej z opiekunem.

Opiekunowie Praktyk:

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I RESOCJALIZACYJNA  I stopnia    – opiekun dr Hubert Kupiec
 • Pedagogika szkolna II stopnia – opiekun dr Małgorzata Kunicka
 • PRACA SOCJALNA – opiekun dr Aleksandra Sander
 • PSYCHOLOGIA –   specjalność KLINICZNA – opiekun dr Ilona Sowińska-Gługiewicz,       specjalność SPOŁECZNA -opiekun mgr Magdalena Rydzewska
 • HISTORIA (Archiwistyka) – opiekun prof. Radosław Gaziński
 • POLITOLOGIA,  MANAGMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH i PR– opiekun dr Janusz Jartyś
 • MEDIA i CYWILIZACJA -dr Paweł Migdalski
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  – opiekunowie danego  roku są jednocześnie opiekunami praktyk zawodowych
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – dr Marcin Orzechowski
 • SOCJOLOGIA – dr Albert Terelak
 • MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA – dr Albert Terelak
 
Pliki do pobrania:

Uchwała RW – regulamin

 Regulamin praktyk Wydziału Humanistycznego

Praktyki pedagogiczne

Organizacją  praktyk pedagogicznych  w Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje się:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
ul. Wawrzyniaka 15
70-393 Szczecin

Pani Anna Lipińska, tel. 444-38-17

Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk pedagogicznych objętych wymaganiami programu studiów potrzebnych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych.

W sprawach formalnych proszę kontaktować się z w/w osobą.