17.05.2018r w Laboratorium Eksperymentalnym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego został przeprowadzony eksperyment psychologiczny pt. „ Ekspresje naszych czasów”. Badał on reakcje na ekspresje emocjonalne wyrażane przez ludzką mimikę oraz znaki graficzne „Emotikony”. Badanie to miało na celu poruszenie problematyki symboli internetowych, tak powszechnie stosowanych obecnie w komunikacji interpersonalnej. W eksperymencie wzięło udział 18 kobiet w wieku 20-22 lata, a przeprowadzającymi były studentki II roku psychologii – Natalia Ćwikiel, Paulina Oleczek, Maria Brzezińska.
Zaskakujące wyniki oraz zainteresowanie osób badanych zachęcają do poszerzania wiedzy z tej dziedziny oraz przeprowadzania kolejnych badań.


Dnia 27. kwietnia 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego studenci drugiego roku psychologii, Magdalena Misiurek i Jan Sieczka, przeprowadzili eksperyment badający wpływ muzyki na efektywność wykonywania jednego z testów pomiaru zdolności poznawczych (testu Stroopa).
W badaniu wzięli udział studenci różnych kierunków studiów Wydziału Humanistycznego.
Uzyskane wyniki wskazują na to, że muzyka wesoła mogła wpłynąć na umysł „rozluźniająco”, co powodowało większą elastyczność w przetwarzaniu informacji (myślenie pobieżne jest charakterystyczne dla pozytywnego nastroju), natomiast muzyka smutna zmniejszała skłonność do heurystyk, umożliwiając większe skupienie na zadaniu analitycznym.


W ramach działania Pracowni Psychologii Eksperymentalnej 26 kwietnia odbyło się seminarium pt. „Neurotechnologie w diagnozie i terapii”, w ramach którego wykłady wygłosili specjaliści – praktycy, Robert Kozłowski i Dorota Jagura. Wykłady obejmowały innowacje w neuroterapii, ilościową elektroencefalografię oraz metodę Warnkego. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród kadry naukowej oraz studentów.

 


W dniu 23 kwietnia w Pracowni Psychologii Eksperymentalnej przeprowadzone zostały specjalistyczne zajęcia mające na celu przygotowanie grup studentów do prowadzenia warsztatów w Szkole Podstawowej. Zajęcia polegały na przygotowaniu i przeprowadzeniu konspektu zajęć na temat wybranych emocji oraz motywacji do nauki. W trakcie dyskutowano najlepsze warianty ćwiczeń, sposób ich podawania oraz podsumowywania. W warsztatach udział wziął II rok psychologii oraz przedstawicielki IV roku psychologii. Zajęcia prowadziła dr Celina Timoszyk-Tomczak.

Pierwsze warsztaty w SP odbyły się już 10 maja i zyskały aprobatę nauczycieli oraz satysfakcję u uczestniczących w nich dzieci.


Badania w pracowni psychologii eksperymentalnej

 

Na przełomie grudnia i stycznia 2017/2018 został przeprowadzony eksperyment pod kierunkiem dr Małgorzaty Szcześniak przy pomocy 5 studentów psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 1 studentki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – członków Koła Naukowego Psychologii Pozytywnej OPTIMA.

Eksperyment dotyczył badania zjawiska wzajemności pośredniej odgórnej. Zakłada ono, że osoba, która pomogła komuś, ma większe szanse na otrzymanie wsparcia od innych, a ktoś, kto wyrządził krzywdę, może spotkać się z nieprzychylnym działaniem osób trzecich.

Badanie przeprowadzane było w czterech odrębnych wariantach scenariusza, które różniły się od siebie sposobem pomocy bądź odmówienia pomocy jednemu z pomocników eksperymentatora.

Celem badania była eksperymentalna weryfikacja, ile czasu uczestnicy badania (C) poświęcą na wsparcie osoby (A), którą zaprezentowano jako pomagającą innej osobie (B) (empatycznie lub narzekająco), albo niepomagającą (z przyczyn usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych).

Łącznie udało się przeprowadzić badanie na 64 osobach (po 12 osób dla danego scenariusza) w wieku 19-28 lat, którzy byli studentami 20 różnych kierunków Uniwersytetu Szczecińskiego.