Ćwiczenia p.k. „ENERGIA 2018” – 19 marca 2018 r.

W dniu 8 kwietnia 2018 roku minęła dziesiąta rocznica wystąpienia awarii energetycznej nazwanej potocznie „Blackout”, która swoim zasięgiem objęła Miasto Gminę Szczecin oraz część okolicznych powiatów. Zdarzenie to było przedmiotem szeregu opracowań analizujących przyczyny i skutki jego wystąpienia, było także tematem prac Zespołu ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej, powołanego zarządzeniem wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. Wnioski z prac zespołu, przedstawione w raporcie, stanowiły podstawę działań mających na celu uniknięcie w przyszłości podobnych zdarzeń kryzysowych, w tym podjęcia wielu działań i inwestycji na terenie Miasta Gminy Szczecin oraz inwestycji w sektorze energetycznym na terenie Pomorza Zachodniego oraz inwestycji.

W opinii specjalistów branży energetycznej wystąpienie w dniu dzisiejszym rozległej awarii energetycznej jest mało prawdopodobne, jednak nie niemożliwe. Może być ona spowodowana głównie problemami systemowymi, wynikającymi z niezbilansowania podaży i popytu energii szczególnie w okresie letnim.

Zauważając wpływ właściwego funkcjonowania systemu energetycznego na bezpieczne funkcjonowanie miasta, pracownicy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego  (dr Szczepan Stempiński  i dr Cezary Gużniczak) zajmujący się problematyką kryzysową, wystąpili z inicjatywą przeprowadzenia ćwiczenia kryzysowego z udziałem studentów, którego tematem przewodnim będzie rozległa awaria energetyczna. Ćwiczenie to stanowiło jeden z projektów badawczych realizowanych w Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych WH US.

Na miejsce ćwiczenia wybrano pomieszczenia wchodzące w skład Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-76
w Szczecinie.

Powołano Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w składzie:

 1. Stali członkowie: Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Zespołem Kryzysowym”:
 • Prezydent Miasta Szczecin – Przewodniczący,
 • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin – Zastępca Przewodniczącego,
 • Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
 • Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
  Miasta Szczecin,
 • Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie,
 • Komendant Miejski Policji w Szczecinie,
 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie;
 1. Pozostali członkowie Zespołu Kryzysowego:
 • Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
 • Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
 1. Inne osoby:
 • Rzecznik Prezydenta,
 • Przedstawiciel Oddziału Enea Operator,
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin;
 1. Grupa podgrywająca:

–  studenci WH US – 10 osób.

Założono realizację następujących zagadnień szkoleniowych:

 • Cele szkoleniowe:

Doskonalenie wybranych elementów miejskiego systemu zarządzania kryzysowego, w wypracowaniu zadań dla jednostek wykonawczych w fazie reagowania kryzysowego:

 1. sprawdzenie dyspozycyjności członków Zespołu Kryzysowego;
 2. sprawdzenie realności opracowanych procedur reagowania kryzysowego dotyczących braku dostaw energii elektrycznej oraz ataków cybernetycznych;
 3. doskonalenie członków Zespołu Kryzysowego w podejmowaniu działań zmierzających do: udzielenia skutecznej pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej oraz ograniczenia skutków braku dostaw energii elektrycznej;
 4. sprawdzenie zdolności pracowników Wydziału Informatyki UM
  w Szczecinie do neutralizacji ataku na infrastrukturę teleinformatyczną,
 5. sprawdzenie możliwości wykorzystania infrastruktury Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-76 w Szczecinie, jako Zapasowego Miejsca Pracy Zespołu Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 • Zagadnienia szkoleniowe:
 1. sprawdzenie systemu alarmowania Zespołu Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 2. działanie Zespołu Kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń spowodowanych wystąpieniem rozległej awarii energetycznej;
 3. działanie miejskiego systemu reagowania kryzysowego w warunkach ograniczeń spowodowanych atakami cybernetycznymi.

 

Ćwiczenie poprzedzono etapem wstępnym w formie szkolenia członków Zespołu Kryzysowego, którego celem było przygotowanie ćwiczących do realizacji głównych zagadnień ćwiczenia. Szkoleniem objęto tematykę funkcjonowania Zespołu Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W trakcie szkolenia omówiono również podstawowe procedury działania na wpadek awarii energetycznej.

Ponadto, w ramach uzupełnienia szkolenia przedstawiono tematy związane z głównymi zagrożeniami okresu zimowo-wiosennego. Przeprowadzone zajęcia miały na celu przygotowanie uczestników do płynnego wejścia w problematykę ćwiczenia oraz przypomnienie procedur ujętych w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego.