Zestawienie tematów badawczych realizowanych przez poszczególne Instytuty WH

 • Instytut Filozofii

  • Dwie metody filozofii: filozofia jako analiza
  • Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy
  • Mechanizmy poznawcze: ich struktura, rozwój, upośledzenia
  • Modelowanie procesów komunikacyjnych
  • Rola człowieka w ekologii ziemi oraz życia
  • Teoretyczny i praktyczny wymiar filozofii najnowszej
  • Współczesne problemy etyki
 • Instytut Pedagogiki

  • Konstruowanie współczesnej dydaktyki ogólnej
  • Pedagogika dziecka i kultura wczesnej edukacji
  • Pedagogika ludzkiej egzystencji w szczególnym uwzględnieniu procesów zachodzących w szkole wyższej
  • Poszukiwanie warunków emancypacji i desocjalizacji młodzieży i młodych dorosłych,  konteksty ontologiczne i epistemologiczne
  • Socjokulturowe uwarunkowania przemian koncepcji specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • Społeczno-kulturowe i edukacyjne determinanty wsparcia i działania społecznego
  • Sytuacje trudne i kryzysowe w edukacji społecznej
  • Tradycje polskiej teorii i praktyki pedagogicznej i ich funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości oświatowo-wychowawczej. Konteksty kulturowe i filozoficzne
 • Instytut Psychologii

  • Uprzedzenia a sposób porozumiewania się
  • Uwarunkowania psychologiczne językowych aspektów porozumiewania się: psychologia względności językowej w perspektywie pragmalingwistyki i retoryki
  • Wieloczynnikowa analiza uwarunkowań sukcesów rozwojowych w cyklu życia jednostki
  • Funkcjonowanie poznawcze i psychospołeczne w różnych okresach życia osób:
   – chorych psychicznie
   – z chorobą Alzheimera
   – chorych z SM
  • Typy związków procesów poznawczych i emocjonalnych ze społecznym funkcjonowaniem człowieka
  • Związek czynników międzykulturowych z funkcjonowaniem politycznym zbiorowości
 • Instytut Socjologii

  • Czynniki zmiany jakości życia mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przeszłość i teraźniejszość
  • Enklawy życia społecznego
  • Kultura we współczesnym świecie: dyferencjacja i integracja
  • Różnorodność kulturowo-etniczna świata
  • Społeczne aspekty organizacji i zarządzania
 • Instytut Politologii i Europeistyki

  • Państwo, władza, polityka lokalna – teoria i praktyka działania w Polsce i na świecie
  • Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie wyborcze
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 roku – aspekty teoretyczne i praktyczne
  • Prakseologia i heurystyka w polityce, administracji, gospodarce i wojskowości
  • Problemy bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, Europy i świata w XX i XXI wieku
  • Regionalna polityka etniczna w Europie
  • Teoria i praktyka integracji europejskiej wobec przemian globalnych
  • Wojna hybrydowa. Ewolucja nowoczesnych wojen
  • Wschodni sąsiedzi Polski a transformacja polityczna
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  • Delimitacja granicy między Brandenburgią a Szwecją na Pomorzu po wojnie trzydziestoletniej (1653)
  • Dyplomacja Polski wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz obszaru poradzieckiego. Polskie dziedzictwo kulturowe na Wschodzie
  • Elity w świecie starożytnym
  • Europejskie studia porównawcze
  • Ewolucja kultury i polityki pamięci w Niemczech XX wieku
  • Krajobrazy archeologiczne w świetle nowoczesnych metod badawczych
  • Porty polskie w żegludze i handlu bałtyckim od XV do XX wieku
  • Procesy modernizacyjne narodu i państwa oraz jego ewolucja w położeniu międzynarodowym XIX i XXI wiek
  • Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w strefie bałtyckiej w średniowieczu
  • Społeczeństwo pomorskie na drodze ku nowoczesności w XIX i XX wieku w aspekcie porównawczym
  • Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji
  • Wielbark Archeological Field School
  • Wojsko i dyplomacja w badaniach, mediach i dydaktyce XVI-XXI w.