Dwusemestralne studia podyplomowe

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności predestynujących do służby w formacjach paramilitarnych o charakterze obrony terytorialnej, a także przygotowane do zakładania i kierowania organizacjami proobronnymi oraz szkolenia ich członków, którzy w przyszłości staną się rezerwuarem dla formacji obrony terytorialnej

Zasadniczym celem kształcenia jest przekazane słuchaczom pogłębionej wiedzy na temat uwarunkowań powstania oraz funkcjonowania obrony terytorialnej w Polsce i krajach sojuszu północnoatlantyckiego; słuchacze zapoznają się z różnego rodzaju zjawiskami grożącymi destabilizacją położenia wewnętrznego i międzynarodowego Polski oraz działaniami Obrony Terytorialnej i organizacji proobronnych służącymi neutralizacji tych niebezpieczeństw.

W wypracowaniu koncepcji kształcenia uczestniczyli oficerowie i chorążowie 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie oraz członkowie stowarzyszenia proobronnego tj. Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Nazwa instytucji współpracujących: 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie, 12 Batalion Dowodzenia im. Ułanów Podolskich.

Kierownik studiów – dr hab. Henryk Walczak, prof. US

Obsługa administracyjna – Grażyna Mazgoła, tel. 91 444 33 01, ihism@whus.pl

Całkowity koszt studiów: 3.000 zł, 250 godzin w trakcie 16 zjazdów.

Rekrutacja:

Okres rekrutacji: 12.06.2017 – 15.09.2017 r.

Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe – kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://www.kandydaci.usz.edu.pl/17-18/  – zakładka STUDIA PODYPLOMOWE

Wymagane dokumenty:

  • podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowany z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin