Na rok akademicki 2017/2018 w Pracowni planowane są przedsięwzięcia należące do trzech obszarów problemowych:
1. Znaczenie studiów wyższych w życiu studentów, promocja studiów na kierunkach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego;
2. Zjawisko przemocy w rodzinie – społeczna skala, czynniki ryzyka występowania lub nasilania, współpraca między instytucjami na rzecz przeciwdziałania zjawisku;
3. Czynniki zmiany społecznej w Szczecinie – obraz miasta w świadomości jego mieszkańców, jakość życia w Szczecinie.
W ramach pierwszego obszaru problemowego, działania Pracowni objęły:
1.1. Trzecią edycję badania wyobrażeń, oczekiwań i doświadczeń akademickich studentów pierwszego roku kierunków Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktualnie przygotowywane jest drugie opracowanie, pt. Uczelnia i studiowanie w świadomości studentów. Socjologiczna analiza wyobrażeń, oczekiwań i doświadczeń akademickich oraz aspiracji i celów życiowych studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zestawienie danych. Badanie planowane jest na przełom maja i czerwca 2018 roku;

Fot. 1. Raport z pierwszej edycji badań Uczelnia i studiowanie w świadomości studentów.
Socjologiczna analiza wyobrażeń, oczekiwań i doświadczeń akademickich oraz aspiracji i celów życiowych
studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zestawienie danych

1.2.    21-22 września 2017 roku, podczas działań promujących studia wyższe wśród uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego pn. Perspektywy, Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych – we współpracy z Pracownią Badań Wyborczych, kierowaną przez dr hab. Łukasza Tomczaka, prof. US oraz z kierunkiem Kognitywistyka Komunikacji, kierowanym przez dr hab. Macieja Witka, prof. US – przeprowadziła badanie, pn. Symulacja społeczna wyborów (posiadające charakter zwiadu badawczego), nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą. Miejscem badania były pomieszczenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Komunikacji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: Centrum Badań Socjologicznych, Pracowni Badań Wyborczych oraz sala badań kognitywnych nad komunikacją. Oprócz aspektu badawczego, symulacja społeczna była specjalnie przygotowanym, dla uczestników Perspektyw, działaniem społecznym, w ramach którego przybliżono uczniom szkół średnich województwa zachodniopomorskiego specyfikę studiów na Wydziale Humanistycznym, ukazano wyjątkowego charakteru tych studiów oraz pokazano jakie umiejętności można tutaj zdobyć;

Fot. 2. Symulacja społeczna wyborów. Sala Pracowni Badań Wyborczych

Fot. 3. Symulacja społeczna wyborów. Focusownia w Centrum Badań Socjologicznych
– przygotowana do przeprowadzenia zogniskowanego wywiadu grupowego

1.3.     W dniach: 15 i 18 listopada oraz 4 grudnia 2017 roku Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych oraz Pracownia Badań Wyborczych, przeprowadziły pierwszy i drugi cykl badań nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą. Badania realizowane są metodą performansu socjologicznego, przy zastosowaniu trzech technik gromadzenia danych: obserwacji ukrytej, ankiety indywidualnej oraz zogniskowanego wywiadu grupowego. Miejscem badania są pomieszczenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Komunikacji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: sale Centrum Badań Socjologicznych oraz sala Pracowni Badań Wyborczych. W dniach: 15 i 20 stycznia 2018 r. przeprowadzony zostanie ostatni cykl pierwszego etapu badań, natomiast w lutym w salach Centrum Badań Socjologicznych zrealizowany zostanie drugi etap badania – prace laboratoryjne nad analizą zgromadzonego materiału empirycznego, a w marcu trzeci etap – raport z badań. Do jesieni 2018 roku powstanie monografia na temat problemów związanych z uczestnictwem w wyborach. Do końca roku 2018 złożone zostaną do wysoko punktowanych wydawnictw cztery artykuły, poruszające problematykę przeprowadzonych badań.
W drugim obszarze problemowym – Zjawisko przemocy w rodzinie – społeczna skala, czynniki ryzyka występowania lub nasilania, współpraca między instytucjami na rzecz przeciwdziałania zjawisku – działania Pracowni objęły następujące przedsięwzięcia i formy aktywności:
2.1. Dnia 15 października 2017 roku Pracownia zakończyła drugi etap badań nad funkcjonowaniem Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, w systemie formalnej kontroli społecznej województwa zachodniopomorskiego – budowa bazy danych empirycznych zgromadzonych na dwóch wyjazdach terenowych, zrealizowanych we współpracy z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Zachodniopomorskim;

 

Fot. 4. Książki będące efektem badań nad funkcjonowaniem systemy przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na obszarze województwa zachodniopomorskiego

2.2.     Działający w Pracowni: dr Albert Terelak oraz dr Sebastian Kołodziejczak, zostali zakwalifikowani do udziału w ogólnopolskiej konferencji badaczy zjawiska przemocy w rodzinie, pt. Przemoc domowa. Nowe perspektywy diagnozy, terapii i profilaktyki. Konferencja zorganizowana została w Warszawie, w dniach: 17-18 października 2017 przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Uczestnicząc w wydarzeniu, przedstawiliśmy syntezę dotychczas przeprowadzonych badań wymienionej problematyki, jak również ustalenia teoretyczne wynikające z kilkuletnich doświadczeń badawczych, a w tym koncepcję wskaźnika natężenia doznawanej przemocy domowej i jego zastosowania analityczne;

Fot. 5. Wystąpienie dr Alberta Terelaka i dr Sebastiana Kołodziejczaka na konferencji pt. Przemoc domowa. Nowe perspektywy diagnozy, terapii i profilaktyk,
zorganizowanej w Warszawie, w dniach: 17-18 października 2017 przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

2.3.       Pracownia wygrała konkurs ofert ogłoszony w dniu 26 lipca 2017r., przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na realizację badań socjologicznych w zakresie rozpoznania skali zjawisk przemocy w rodzinie wobec seniorów, osób niepełnosprawnych (w tym dzieci) na terenie gminy Darłowo. Badanie zrealizowane zostało przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2017. Prace badawcze przeprowadzono w następujących terminach: (1) od 9 do 13 października 2017 – wyjazd terenowy zespołu badawczego, w skład którego weszli członkowie Pracowni Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych:
dr Albert Terelak oraz dr Sebastian Kołodziejczak i 12 studentów socjologii, realizujących na wyjeździe praktykę zawodową w ramach studiów na swoim kierunku, a także 3 studentów psychologii;

Fot. 6. Zespół badawczy w pełnej krasie. W tle powstająca baza danych.

Fot. 7. Wieczorne i późnonocne prace nad bazą danych…

Fot. 8. Zogniskowane wywiady grupowe w świetlicach wiejskich rozsianych na terenie gminy

 

Fot. 9. W chwilę po Interview Focus Group

(2) dnia 21 grudnia 2017 roku – odbyła się prezentacja wyników badań na posiedzeniu Rady Gminy Darłowo. Na spotkaniu przekazany został raport z badań.

 

Fot. 10. Raport z badań skali przemocy w rodzinie na obszarze gminy Darłowo

Zrealizowane przedsięwzięcie jest czwartym w cyklu badań skali zjawiska przemocy domowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W związku z tym uzyskane wyniki staną się podstawą dla monografii autorstwa Alberta Terelaka i Sebastiana Kołodziejczaka, której napisanie planowane jest do końca roku 2018. Równocześnie w przygotowaniu są dwa artykuły, które do września 2018 roku złożone zostaną do wysoko punktowanych wydawnictw.

 

Fot. 11. Raporty z badań skali przemocy w rodzinie na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Fot. 12. Zespół badawczy z wyjazdu terenowego do Świnoujścia w 2015 roku.
Realizowaliśmy badanie skali przemocy w rodzinie i poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta

Fot. 13. Jak zawsze – po dniu pracy w terenie, polegającej na gromadzeniu materiału empirycznego ( w tym przypadku ankiety audytoryjne),
wieczorami kodowanie zgromadzonych kwestionariuszy i „czyszczenie bazy”… Fotografia z wyjazdu terenowego do Świnoujścia

W trzecim obszarze problemowym – Czynniki zmiany społecznej w Szczecinie – obraz miasta w świadomości jego mieszkańców, jakość życia w Szczecinie – aktywność Pracowni skupiła się na następujących przedsięwzięciach:
3.1. W Pracowni stworzona została koncepcja szerokich badań nad problematyką jakości życia w Szczecinie. W dniu 8 stycznia 2018 roku dokument, przedstawiający szczegółowe założenia i propozycje badawcze, złożony został na ręce Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US. Koncepcja zakłada realizację badań na czterech ponad 1000 osobowych próbach mieszkańców miasta, reprezentatywnych (ze względu na strukturę społeczno-demograficzną) dla czterech rejonów Szczecina: Prawobrzeże, Północ, Zachód, Śródmieście. Wspólnie z Panią Dziekan przygotowywane są działania na rzecz podjęcia współpracy z Prezydentem Szczecina w celu cyklicznej realizacji badania na terenie miasta;
3.2. Od października 2017 roku Pracownia realizuje badanie kompetencji językowych szczecinian, w zakresie języków obcych, jako wskaźnika kapitału ludzkiego Szczecina w kontekście procesów rozwoju miasta. Planowany termin zakończenia procesu gromadzenia danych – maj 2018. Aktualnie w przygotowaniu są dwa artykuły, poruszające problematykę badań realizowanych od 2009 roku. Do czerwca 2018 roku będą one złożone do wysoko punktowanych wydawnictw.

Fot. 14. Raporty z badań kompetencji językowych szczecinian, w zakresie języków obcych, jako wskaźnika kapitału ludzkiego Szczecina w kontekście procesów rozwoju miasta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]