1. Nazwa studiów podyplomowych – HISTORIA
 2. Typ studiów: trzysemestralne studia podyplomowe, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie dodatkowej specjalności (nauczanie historii), nabycie uprawnień do nauczania we wszystkich typach szkół.
 3. Kierownik studiów – dr hab. Adam Makowski, prof. US
 4. Obsługa administracyjna – mgr Monika Potoczny

tel. 91 444 33 00, e-mail: potoczny@univ.szczecin.pl

 1. Okres rekrutacji: 03.2018 – 16.03.2018 /rekrutacja uzupełniająca/
 2. Czas trwania studiów: 3 semestry, rozpoczęcie studiów – kwiecień 2018 r.
 3. Całkowity koszt studiów: 3.450 zł., przy jednorazowej wpłacie za semestr rabat w kwocie 100 zł, tj. 1.150 zł. w przypadku opłat ratalnych za każdy semestr lub 1.050 zł. przy jednorazowej wpłacie za semestr.
 4. Limit przyjęć: 37
 5. Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe, warunkiem uzyskania pełnych uprawnień do nauczania historii we wszystkich typach szkół jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych na wymaganym poziomie.
 6. Cele kształcenia oraz opis zdobywanych kwalifikacji:

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pozwalających na nauczanie przedmiotu Historia według nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz nabycie tych kwalifikacji przez nauczycieli innych przedmiotów. Koncepcja i program studiów był konsultowany w Uniwersyteckim Centrum Edukacji oraz w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 1. Terminy zjazdów / soboty niedziele/ – harmonogram zjazdów w przygotowaniu.
 2. Rekrutacja:

Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe – kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://www.kandydaci.usz.edu.pl/17-18/    – zakładka STUDIA PODYPLOMOWE

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowany z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych – suplement dyplomu lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacje pedagogiczne.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin