Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Zakres tematyczny:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i klinika zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku rozwojowym
 • Psychostymulacyjna diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej, podstawy pracy terapeutyczno – edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, edukacja osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja, edukacja specjalna w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Wybrane problemy profilaktyki, stymulacji, korekcji i psychoterapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, muzyka, plastyka, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno – motorycznych, mowy, profilaktyka    uzależnień, itp.)
 • Rozwijanie kompetencji pedagogicznych nauczycieli i ich umiejętności komunikacji interpersonalnej w kontekście optymalizacji działań rewalidacyjnych
 • Rodzina i inne formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku

Poszczególne przedmioty zakończone będą egzaminem lub zaliczeniem.  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest napisanie pracy dyplomowej.

Słuchaczami studiów mogą być:
– osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Studia kończą się otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Opłata 1350 zł ( możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

Kierownik studiów: dr hab. Teresa Żółkowka, prof.US    tel. 603781731

Obsługa administracyjna

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3

71-431 Szczecin

Małgorzata Laryończuk

email: malgorzata.laryonczuk@whus.pl

tel. 91 – 444 – 3753

Plan zajęć i dokumenty są do pobrania na stronie<–kliknij

 

Miejsce odbywania zajęć:
Instytut Pedagogiki
ul. Ogińskiego 16/17 pokój nr 3
71-431 Szczecin