Dokumenty do pobrania

Nowy Regulamin studiów w US

Zarządzenie Rektora nr 29/2014 - antyplagiat

 • Deklaracja rat

 • Przystąpienie do egzaminu dyplomowego

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów Iº jest złożenie w dziekanacie:
  1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
  2. pracy dyplomowej
    – zbindowanej
    – dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
    – zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
    – posiadającej na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
    – z podpisanym oświadczeniem
  3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
  4. dowodu wpłaty za dyplom
  5. obiegówki
  6. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu
  7. wydrukowane z konta e-dziekanatu oświadczenie do Akademickiego Biura Karier.

   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego dla studentów studiów IIº i jednolitych magisterskich jest złożenie w dziekanacie:
  1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
  2. pracy magisterskiej
    – zbindowanej
    – dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
    – zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
    – posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
    – z podpisanymi oświadczeniami
  3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
  4. dowodu wpłaty za dyplom
  5. legitymacji studenckiej
  6. obiegówki
  7. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu
  8. wydrukowane z konta e-dziekanatu oświadczenie do Akademickiego Biura Karier.

  Ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

 • Zmiana promotora

  Par. 53 ust. 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie poprzedzającym ustalenie mu w trybie ust. 6 tematu pracy dyplomowej. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za zgodą zarówno  promotora dotychczasowego jak i  nowo wybranego.
  (zmiany dokonuje się decyzją Dziekana)

  Plik do pobrania (zał. 18)

 • Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego

  Student, który został skreślony z listy studentów i który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.

  Wznowienie studiów celem powtarzania seminarium dyplomowego możliwe jest tylko raz w toku studiów. Kolejne wznowienie studiów następuje według ogólnych zasad i trybu wznowienia studiów.

  Plik do pobrania (zał.17)

 • Wznowienie studiów

  Par. 44  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  § 44
  1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego
  semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
  2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy, na tym samym lub
  pokrewnym kierunku studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony pierwszy semestr
  studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:
  1) 3 lata od daty skreślenia z listy studentów – w przypadku studiów I stopnia lub jednolitych
  studiów magisterskich,
  2) 2 lata od daty skreślenia z listy studentów – dla studiów II stopnia.
  3. Wznowienie studiów, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić dwa razy w toku studiów.
  4. Dziekan wydając decyzję o wznowieniu studiów może zobowiązać studenta do
  uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu kształcenia, kierując się
  uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia.
  5. Ze względu na duże różnice programowe, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta
  efektów kształcenia, dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez studenta na
  semestrze albo roku niższym.
  6. Przy wznowieniu studiów przepis § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  7. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru po dacie złożenia
  wniosku lub od semestru, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne.

  Plik do pobrania (zał. 16)

 • Urlop zdrowotny

  Par. 49 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
  1. Student może uzyskać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o
  konieczności udzielenia urlopu ze względu na stan zdrowia, na okres wskazany w tym
  orzeczeniu.
  2. W przypadku wnioskowania studenta o urlop zdrowotny przy braku orzeczenia, o którym
  mowa w ust. 1, dziekan może skierować studenta na komisję lekarską w celu zbadania jego
  zdolności do kontynuowania nauki.
  3. Urlop zdrowotny może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku
  akademickiego.
  4. Decyzję w sprawie terminu i warunków powrotu studenta z urlopu zdrowotnego podejmuje dziekan.
 • Urlop krótkoterminowy i długoterminowy

  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  § 50
  Student, który otrzymał powtarzanie przedmiotu lub ponowną rejestrację na semestr z
  jednoczesną koniecznością przerwy w studiowaniu, kierowany jest na tzw. urlop dziekański w
  oczekiwaniu na realizację przedmiotu/semestru.
  § 51
  1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy od zajęć.
  2. Urlop okolicznościowy od zajęć może mieć charakter długoterminowy albo
  krótkoterminowy.
  3. Urlop długoterminowy jest udzielany przez dziekana na semestr lub do końca roku
  akademickiego, na który wnioskował student.
  4. Urlop krótkoterminowy może być udzielony przez dziekana na okres krótszy niż semestr.
  5. Student może uzyskać urlop okolicznościowy od zajęć za zgodą dziekana w przypadku
  zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:
  1) urodzenia się jego dziecka,
  2) przysposobienia dziecka,
  3) konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
  4) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne organizowanie przez uczelnię,
  5) w innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
  6. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą otrzymać urlop okolicznościowy od zajęć
  także wówczas, gdy zostały służbowo delegowane za granicę, czasowo skierowane do pracy
  poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związanych z
  wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.
  7. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie, z
  wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w trakcie trwania urlopu
  długoterminowego i urlopu dziekańskiego.
  8. W trakcie urlopu okolicznościowego od zajęć student może za zgodą dziekana brać udział
  w niektórych zajęciach i przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów.
  9. Udzielenie urlopu długoterminowego oraz urlopu dziekańskiego przedłuża czas trwania
  studiów o czas trwania tego urlopu.
  9a. Student zobowiązany jest potwierdzić powrót na studia w dziekanacie wydziału w
  terminie 7 dni od daty powrotu z urlopu długoterminowego i zdrowotnego.
  10. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania
  zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów tego semestru.
  11. Urlop krótkoterminowy może być udzielony w dowolnym momencie trwania roku
  akademickiego.
  13. Student studiów pierwszego albo drugiego stopnia może uzyskać urlop długoterminowy
  tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie
  studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest rodzicielstwo.
  § 52
  1. Urlop, o którym mowa w § 51 nie może zostać udzielony wcześniej niż od dnia złożenia
  wniosku.
  2. Urlop zdrowotny może być udzielony w terminie określonym w orzeczeniu wydanym
  przez komisję lekarską.
  3. Urlop dziekański jest przyznawany studentowi przez dziekana wydziału z urzędu.

  Plik do pobrania (zał. 14)

 • Upoważnienie dla osób trzecich

  Student może upoważnić osoby trzecie do występowania w jego imieniu (np. odbiór dokumentów) składając osobiście odpowiedni druk we właściwym Dziekanacie.

  Plik do pobrania (zał. 13)

 • Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne i ze stacjonarnych na niestacjonarne

  § 47
  1. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może
  ubiegać się o przeniesienie w ramach Uczelni:
  1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego
  kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału,
  2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów na
  warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego,
  3) w ramach studiów niestacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na
  warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
  przez radę wydziału przyjmującego,
  4) w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na
  warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
  przez radę wydziału przyjmującego.
  2. Student studiów stacjonarnych po zaliczeniu każdego semestru studiów może ubiegać się o
  przeniesienie na studia niestacjonarne:
  1) w ramach tego samego kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę
  wydziału,
  2) na inny kierunek/specjalność w ramach tego samego wydziału na warunkach określonych
  przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału
  przyjmującego.
  3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 decyzję podejmuje dziekan wydziału przyjmującego,
  określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu kształcenia, przy
  uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów kształcenia oraz tryb i termin ich
  realizacji.
  4. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy
  wykonawcze dotyczące warunków i trybu przenoszenia zajęć przez studenta.
  5. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio także w przypadku prowadzenia takiego samego
  kierunku/specjalności studiów przez różne wydziały Uczelni.

  UCHWAŁA NR  87/2014/2015
  RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
  W sprawie zasad przenoszenia się studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach
  Wydziału Humanistycznego

  Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 47 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
  §1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdziła poniższe zasady przenoszenia się studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
  1. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jest możliwe w ramach tego samego kierunku/specjalności po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84.
  2. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84 i przy liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  3. Przeniesienie w ramach studiów niestacjonarnych na  inny kierunek/specjalność  możliwe jest po zaliczeniu każdego semestru studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,00 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  4. Przeniesienie w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,50 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  §2. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016.

   

   

   

  UCHWAŁA NR 88/2014/2015
  RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
  W sprawie zasad przenoszenia się studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z innego Wydziału na
  Wydział Humanistyczny

  Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 47 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
  §1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdziła poniższe zasady przenoszenia się studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydział Humanistyczny:
  1. Przeniesienie w ramach studiów stacjonarnych z innego Wydziału na Wydział Humanistyczny jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów 4,50 i liczbie różnic programowych nie przekraczających 8 przedmiotów.
  2. Przeniesienie w ramach studiów niestacjonarnych z innego Wydziału na  Wydział Humanistyczny jest możliwe po zaliczeniu każdego semestru.
  §2. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016

  Plik do pobrania (zał. 12)

 • Przeniesienie na inny kierunek

  § 47 Regulaminu studiów
  1.Po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych student może
  ubiegaćsię o przeniesienie w ramach Uczelni:
  1) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ramach tego samego
  kierunku/specjalności na warunkach określonych przez radę wydziału,
  2) ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego,
  3) w ramach studiów niestacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych przez radę wydziału przyjmującego,
  4) w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność tego samego wydziału na
  warunkach określonych przez radę wydziału albo innego wydziału na warunkach określonych
  przez radę wydziału przyjmującego.

  UCHWAŁA NR  87/2014/2015
  RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
  W sprawie zasad przenoszenia się studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach
  Wydziału Humanistycznego

  Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 47 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
  §1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdziła poniższe zasady przenoszenia się studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
  1. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jest możliwe w ramach tego samego kierunku/specjalności po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84.
  2. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne na inny kierunek/specjalność studiów jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,84 i przy liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  3. Przeniesienie w ramach studiów niestacjonarnych na  inny kierunek/specjalność  możliwe jest po zaliczeniu każdego semestru studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,00 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  4. Przeniesienie w ramach studiów stacjonarnych na inny kierunek/specjalność jest możliwe po zaliczeniu każdego roku studiów przy średniej ocen z toku studiów nie niższej niż 4,50 i liczbie różnic programowych nie przekraczającej 8 przedmiotów.
  §2. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016.

  Plik do pobrania (zał. 10)

 • Przeniesienie z innej uczelni lub do innej uczelni

  § 48
  1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej na Uniwersytet Szczeciński.
  1a. Student, student cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli
  polskich, może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika
  podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji,
   jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą
  opuszcza.
  1b. Student cudzoziemiec który nie posiada uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich może przenieść się z innej uczelni, w tym także
  zagranicznej, na Uniwersytet Szczeciński za zgodą rektora, wyrażoną w drodze decyzji,
  po zasięgnięciu opinii kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Wniosek o przeniesienie składa się do rektora.
  2. W sytuacji określonej w ust. 1 i 1a student, student cudzoziemiec zobowiązany jest do
  złożenia do dziekana wydziału przyjmującego wniosku z uzasadnieniem, indeksu z
  poświadczonym zaliczeniem co najmniej pierwszego semestru studiów oraz zaświadczenia o
  wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, którą student opuszcza. Decyzję podejmuje dziekan
  wydziału przyjmującego, określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu
  studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i termin ich realizacji.
  2a. W sytuacji określonej w ust. 1b student cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia do
  rektora wniosku z uzasadnieniem, indeksu z poświadczonym zaliczeniem co najmniej
  pierwszego semestru studiów oraz zaświadczenia o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni,
  którą student opuszcza. Decyzje podejmuje rektor. Dziekan wydziału, określa
  ewentualne różnice programowe wynikające z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i termin ich realizacji.
  3. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta odbywa się w oparciu o przepisy
  wykonawcze dotyczące warunków i trybu przenoszenia zajęć przez studenta.
  4. Student może przenieść się z Uniwersytetu Szczecińskiego do innej uczelni.
  5. W sytuacji określonej w ust. 4 student musi wypełnić wszystkie zobowiązania wobec
  Uczelni. Wypełnienie zobowiązań wobec Uczelni potwierdza dziekan.
 • Ponowna rejestracja na semestr-rok

  Par.29 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  § 29
  1. W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków rejestracji pełnej lub warunkowej,
  dziekan podejmuje decyzję o ponownej rejestracji na ten sam semestr albo skreśleniu z listy
  studentów.
  2. Studenta, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr, nie obowiązuje
  uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z przedmiotów/modułów uprzednio zaliczonych.
  W przypadku wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów kształcenia, decyzję o
  uznaniu przedmiotów/modułów już zaliczonych jako równoważnych podejmuje na początku
  semestru dziekan.
  3. W przypadku powtarzania semestru zastosowanie mają przepisy określone w § 28 ust. 10 – 11.
  4. Student może w toku studiów powtarzać dany semestr jednokrotnie.

  Plik do pobrania (zał. 8)

 • Rejestracja warunkowa + powtarzanie przedmiotu

  Par.28 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  4. Rejestrację warunkową otrzymuje student, który w dotychczasowym przebiegu studiów
  uzyskał liczbę punktów nie przekraczającą dopuszczalnego deficytu punktowego oraz
  wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami dziekana.
  5. Dopuszczalny deficyt punktowy nie może przekroczyć 15 punktów ECTS w danym
  semestrze, z zastrzeżeniem, że w momencie rejestracji na kolejny semestr suma deficytu
  punktów ECTS nie może przekroczyć 30 punktów ECTS. Wielkość deficytu jest
  kontrolowana po każdym semestrze.
  6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na bieżąco do wprowadzania wyników zaliczeń i
  egzaminów do systemu informatycznego Uczelni. W terminach określonych przez dziekana,
  prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania podpisanych protokołów do dziekanatu.
  7. Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są: wpisane do indeksu,
  karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni.
  8. Dziekan zarządza rejestrację studenta na kolejny semestr studiów.
  9. Student, który otrzymał rejestrację warunkową realizuje wszystkie przedmioty
  umieszczone w planie studiów semestru, na który jest zarejestrowany oraz niezaliczone
  przedmioty z semestrów niższych wyznaczone przez dziekana do realizacji w tym semestrze.
  10. W stosunku do studenta, który nie przekroczył deficytu punktowego większego niż 15
  punktów ECTS w danym semestrze i w momencie rejestracji na kolejny semestr suma
  punktów deficytu ECTS nie przekroczyła 30 punktów ECTS dziekan może wydać decyzję o:
  1) przystąpieniu do bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia na ocenę w przypadku
  zaliczenia form obowiązkowych lub ich braku, w terminie wyznaczonym z planu zajęć dla
  sesji egzaminacyjnej;
  2) powtarzaniu przedmiotu/modułu w przypadku niezaliczenia form zajęć o charakterze
  obowiązkowym.
  11. Powtarzanie zajęć jest odpłatne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  Plik do pobrania (zał. 7)

 • Odwołanie od decyzji Dziekana

  § 7 Regulaminu studiów
  1. W indywidualnych sprawach studentów decyzję w pierwszej instancji podejmuje dziekan
  lub właściwy prodziekan.
  2. Od decyzji organu pierwszej instancji podejmowanych w indywidualnych sprawach
  przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji. Decyzja organu drugiej instancji
  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  Plik do pobrania (zał. 6)

 • Legitymacja studencka

  W przypadku utraty legitymacji studenckiej należy zgłosić się do właściwego dziekanatu w celu pobrania faktury na duplikat legitymacji, a następnie komplet dokumentów (podanie, zdjęcie, pokwitowanie uiszczenia opłaty) złożyć w dziekanacie. Termin oczekiwania na duplikat legitymacji studenckiej do 30 dni od daty złożenia podania.

  W przypadku, kiedy student został skreślony z listy studentów albo składa komplet dokumentów przed obroną pracy dyplomowej i musi rozliczyć się z Uczelnią, a nie posiada legitymacji studenckiej jest zobowiązany do złożenia we właściwym dziekanacie oświadczenia o utracie legitymacji.

  Wydanie duplikatu (zał. 4)

  Utrata legitymacji (zał. 5)

 • Upoważnienie dla osób trzecich

  Student może upoważnić osoby trzecie do występowania w jego imieniu (np. odbiór dokumentów) składając osobiście we właściwym Dziekanacie  odpowiedni druk lub upoważnienie notarialne.

  Upoważnienie – pobierz plik

 • Indywidualna organizacja studiów

  Par.24 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

  § 24
  1. Przesłanki uprawniające studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów
  (IOS) ustala rada wydziału na wspólny wniosek dziekana i wydziałowego organu samorządu
  studenckiego.
  2. W przypadkach określonych przez radę wydziału, dziekan przyznaje studentowi prawo do
  IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i
  podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta pisemnych porozumień z prowadzącymi
  zajęcia.
  3. Przez IOS rozumie się zmianę organizacji zajęć w obrębie semestru lub roku
  akademickiego.
  4. Sposób uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz formy realizowania obowiązków
  studenckich określa porozumienie zawarte pomiędzy studentem, a prowadzącym zajęcia
  dydaktyczne, które jest zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 2 tygodni od
  dnia doręczenia decyzji dziekana.
  5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w dziekanacie porozumienia, o
  którym mowa w ust. 4.
  6. IOS nie może być podstawą do przedłużenia okresu rozliczenia semestru poza koniec sesji
  poprawkowej.
  7. Jeżeli ustaną przesłanki, dla których przyznano studentowi IOS, dziekan uchyla zgodę.

  UCHWAŁA NR 89/2014/2015
  RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU
  W sprawie uchwalenia przesłanek uprawniających studenta do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS)

  Na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. Zm.) oraz par. 24 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzonego Uchwałą Senatu US  Nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015 r. uchwala się co następuje:
  §1. Rada Wydziału Humanistycznego ustala następujące przesłanki do przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
  1. IOS  może być przyznana studentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru przez Prodziekana WH w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta , gdy spełnione są następujące warunki:
  a/ średnia ocen z ostatniego semestru jest nie niższa niż 4,50
  b/ student w terminie zaliczył poprzedni semestr
  2. IOS może być przyznana studentom studiów drugiego stopnia w szczególnie uzasadnionych przypadkach już na pierwszym semestrze przy średniej ocen 4,50 za trzeci rok studiów pierwszego stopnia.
  3. IOS może być przyznana w każdym momencie trwania studiów osobom niepełnosprawnym, gdy wymaga tego ich stan zdrowia lub studentom, którym stan zdrowia nie pozwala na wypełnienie obowiązków studenckich w normalnym trybie potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim
  4. IOS może być przyznane osobom opiekującym się dzieckiem własnym lub przysposobionym do ukończenia pierwszego roku życia.
  5. IOS może być przyznane studentom odbywającym częściowe studia w ramach programu MOST i LPP-Erasmus
  6. IOS może być przyznane studentom studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych po spełnieniu następujących warunków:
  a/ średnia ocen na każdym kierunku nie może być niższa niż 4,10 (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem)
  b/ poprzedni semestr został zaliczony w terminie.
  §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2015/2016.

  Plik do pobrania IOS (zał. 2)

  Porozumienie IOS (zał. 3)

 • Egzamin komisyjny/Zaliczenie komisyjne/Komisyjne sprawdzenie pracy

  Zarządzenie Rektora US

  §40

  1. Student po każdym zaliczeniu/egzaminie może wnioskować do dziekana o komisyjne zaliczenie/egzamin komisyjny albo komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku, jeżeli w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowość formy lub przebieg zaliczenia/egzaminu lub uzyskaną ocenę.
  2. W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników osoba zaliczająca zajęcia/egzaminator wyznacza studentom termin wglądu w ich pracę. Umożliwienie wglądu w pracę następuje na wniosek studenta z zachowaniem terminu wyznaczonego przez osobę zaliczającą zajęcia/egzaminatora.
  3. Pisemne prace zaliczeniowe/egzaminacyjne przechowywane są przez rok od daty zaliczenia/egzaminu.
  4. Dziekan może podjąć decyzję o komisyjnym sprawdzeniu pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo o zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym w zakresie wnioskowanym przez studenta.
  1. W komisyjnym sprawdzeniu prac bierze udział dziekan prowadzący zajęcia/egzaminator, który wystawił kwestionowaną ocenę oraz inny specjalista z danej dziedziny. W przypadku uwzględnienia odwołania student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną.
  1. Komisyjne sprawdzenie prac albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny winno odbyć się w terminie od 3 do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o uwzględnieniu wniosku.
  2. Student na zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi na pytania wylosowane spośród zestawów pytań uprzednio przygotowanych. Zestawy te winny być przygotowane przez dwóch specjalistów uczestniczących w zaliczeniu komisyjnym/egzaminie komisyjnym.
  3. O wyniku zaliczenia komisyjnego/egzaminu komisyjnego komisja decyduje większością głosów.Ocena uzyskana komisyjnie zastępuje ocenę zakwestionowaną.
  4. Zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:

  1) dziekan lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej –

  jako przewodniczący,

  2) osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu/egzaminator,

  który wystawił kwestionowaną ocenę,

  3) inny specjalista z danej dziedziny.

  1. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio weryfikująca stan wiedzy studenta.
  2. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej albo zaliczenie komisyjne/egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu studenckie go.
  1. W stosunku do studenta, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia/egzaminu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej/egzaminacyjnej, dziekan wydaje decyzję w oparciu o § 28-29 Regulaminu

  Plik do pobrania (zał. 1)