BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIĘ:

  • Od stycznia 2019 r. w Pracowni Badań Wyborczych realizowany jest ogólnopolski projekt badawczy  „Polki i Polacy wobec wyzwań stojących przed rodziną, starzenia się populacji oraz kwestii światopoglądowych w kontekście preferencji wyborczych”. Badanie realizowane jest na ogólnopolskiej próbie (N= 2128) uwzgledniającej miejsce zamieszkania, płeć i wiek. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Aktualnie trwa analiza pozyskanych danych. Koncentruje się ona m. in. wokół następujących obszarów: wybory polityczne Polaków, aktywność kobiet w polityce, wyborcy wobec związków partnerskich, wyborcy a tradycyjny model rodziny, relacja między rodzicami a dziećmi w rodzinie, relacja państwo – Kościół, nierówności dochodowe, polityka senioralna.

 

  • Od lutego 2018 r. do maja 2019 r. w Pracowni Badań Wyborczych prowadzono badania „Realizacja systemu kwotowego w wyborach do sejmików województw”. Badania prowadzono wraz z dr Marzeną Cichosz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem badań było określenie skutków wprowadzenia kwot w prawie wyborczym w wyborach samorządowych na poziomie województw. Uwaga została skoncentrowana na kilku wybranych kwestiach dotyczących: liczby kobiet na listach wyborczych, liczby uzyskanych przez kobiety mandatów radnych oraz miejsc kobiet na listach wyborczych i związanych z pozycją na liście szans wyborczych. W wyniku badań opublikowano:

M. Cichosz, Ł. Tomczak, Implementation of the quota system in the regional assembly elections: The analysis of electoral results in the context of women’s representation on electoral lists, “Przegląd Politologiczny”, nr 4/2018

Ł. Tomczak, Realizacja systemu kwotowego w kontekście miejsc kobiet na listach wyborczych. Wybory do Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego, „Nowa Polityka Wschodnia” 2019, nr 2 (21)

K. Zawadzka, Kandydatki Kongresu Kobiet w wyborach samorządowych 2018, „Nowa Polityka Wschodnia” 2019, nr 2 (21).

  • 22 września 2017 roku, podczas działań promujących studia wyższe wśród uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego pod nazwą  „Salon Maturzystów. Perspektywy”, Pracownia Badań Wyborczych, we współpracy z Pracownią Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych przeprowadziła badanie, pn. Symulacja społeczna wyborów (posiadające charakter zwiadu badawczego), nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą. Miejscem badania były pomieszczenia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: Centrum Badań Socjologicznych, Pracowni Badań Wyborczych oraz sala badań kognitywnych nad komunikacją. Oprócz aspektu badawczego, symulacja społeczna była specjalnie przygotowanym, dla uczestników Perspektyw, działaniem społecznym, w ramach którego przybliżono uczniom szkół średnich województwa zachodniopomorskiego specyfikę studiów na Wydziale Humanistycznym, ukazano wyjątkowego charakteru tych studiów oraz pokazano jakie umiejętności można tutaj zdobyć.
  • W dniach: 15 i 18 listopada oraz 4 grudnia 2017 roku Pracownia  Badań Wyborczych oraz Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych przeprowadziły pierwszy i drugi cykl badań nad problemami percepcji kart wyborczych, opracowywanych i konsultowanych społecznie przez Państwową Komisję Wyborczą.
    Badania realizowane są przy zastosowaniu trzech technik gromadzenia danych: obserwacji ukrytej, ankiety indywidualnej oraz zogniskowanego wywiadu grupowego.
    Miejscem badania są pomieszczenia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: sale Centrum Badań Socjologicznych oraz sala Pracowni Badań Wyborczych.